Головна » Статті » Мої статті

Сучасні активні та інтерактивні прийоми,методи та технології навчання

 

                  Сучасні активні та інтерактивні прийоми,методи та технології навчання           

Існує велика кількість активних та інтерактивних сучасних прийомів,методів та технологій навчання.

Серед них :проблемна лекція,парадоксальна розповідь,пошукова та дослідницька робота,колективно

групове навчання,розв`язування ситуаційних задач,проблемний діалог,ділові ігри та багато інших.

Урок-це основна форма навчально-виховного процесу.І якість навчання-це насамперед якість уроку.

Для ефективності проведення уроку  потрібна детальна підготовка.Сьогодні перед кожним вчителем

постала проблема:як дати дітям міцні знання,як навчити дітей вчитись?Учителеві слід надати право

на самостійний вибір методів та прийомів при організації навчально-виховного процесу.Для успішно-

го впровадження обраного,необхідно пам`ятати,що уроки мають захоплювати унів,пробуджувати інтерес до самостійного мислення та дій.Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну психологічну атмосферу.Дітей потрібно вразити,здивувати,зацікавити,заінтригувати.Саме тому реко-

мендується застосування нових активних методів та прийомів навчання,які на відміну від традицій-

них,є більш цікавими для учнів та продуктивнішими при проведенні уроку.Вони спрямовані не на  по-

відомлення готових знань,а на організацію учнів для самостійного здобування знань,засвоєння умінь

і навичок у прцесі навчання.Застосовувати, наведенні нижче приклади ,можна на різних етапах уроку.

Метод навчання-це впорядковано організована взаємодія вчителя та учнів,яка веде до досягнення мети навчаль-виховного процесу.

                                  Пояснювально-ілюстративний метод

Первісним способом засвоєння нової інформації є сприйняття,повідомлення сприйнятого та запам`я-

товування через органи чуття.Це і є пояснювально-ілюстративний метод.При застосуванні такого методу повідомляється готова інформація,демонструються досліди,на яких учні запам`ятовують,а

під час опитування можуть повторити почуте та побачене.Даний метод використовується при пер-

вісному засвоєнні нового матеріалу.

                                    Інструктивно-репродуктивний метод

Даний метод характеризується тим, що вчитель дає завдання учням повторити навчальний матеріал,

тобто інструктує майбутню роботу,а учні репродукують доручену їм справу.Цей метод може бути здійснений шляхом вправ,відповідей на запитання в підручнику,розв`язання аналітичної задачі.Пре-валюють завдання на відтворення тексту підручника.

                                     Пошуковий метод проблемного викладу

Суть дослідницько-пошукового методу полягає в тому,що вчитель конструює дослідницьку задачу,а

учень шукає шляхи її розв`язання.Під час пошуку її вирішення  учень проявляє риси творчої  діяльнос-

ті ,застосовує раніше здобуті знання,виробляє нові.Якщо завдання досить важке,учневі варто допомог-ти,але так ,щоб збереглась потреба творчого мислення.

                                    Метод проблемного викладу

Суть методу полягає в тому,що вчитель явно або скрито формулює завдання,послідовно викладаючи шлях його розв`язання та розкриває всі суперечності,можливі утруднення,варіанти їх усунень,одним

словом,залучає учнів до цікавого наукового пошуку.

                                     Інтерактивні методи навчання

Це методи навчання ,в яких процес навчання поєднується із процесом спілкування,а активність учнів перевищує активність вчителя.Навчання проходить у процесі спільної злагодженої  роботи групи учнів та вчителя,під час якої аналізуються,обговорюються та розв`язуються навчальні й професійні завдання.До них відносяться:дискусії,рольові ігри,імітаційні ігри,уроки-панорами,прес-конференції та

інші

  Активне навчання використовує систему методів та прийомів,спрямовану  на організацію учнів для самостійного здобування знань.

                                            Парадоксальна розповідь

Це розповідь,яка містить хибні або неправильні твердження.Спираючись на свої знання ,учням необ-хідно виділити парадоксальні моменти та довести,у чому полягає їх хибність.Ця вправа розвиває вмі-

ння швидко і логічно мислити,стисло конспектувати,чітко висловлювати свої думки.Застосовувати даний прийом можна на етапі узагальнення та систематизації вивченого матеріалу.Наприклад,тема

``Адаптація людини до дії екологічних факторів``(Біологія людини,9-й клас)

``Організм людини має низькі пристосувальні особливості.Його адаптивні механізми є вузько спеціалізованими.,вони сприяють існуванню у певному природному  середовищі й дають можливість

 існування  в інших екологічних умовах.Складний процес адаптації певною мірою є некерованим.

Відповідні способи загартовування організму сприяють підвищенню його адаптивних можливостей.``

                                   ``Міні ``-вікторина                                                                                                              Даний вид роботи можна використовувати для перевірки знань,які отримано  на попередніх уроках.Трива-

лість  вправи залежить від цілей уроку (5-10хв.).Учні самостійно готують запитання ,які будуть поставленні на вікторині.Існує певна вимога-вони мають бути чіткі,лаконічні і мати однозначну відповідь.Ця вправа

дає змогу виділяти із фактів головну думку.Для проведення ``міні-вікторини`` класний колектив поділяєть-

ся на дві групи представники яких по черзі ставлять один одному запитання.(Наприклад,під час вивчення теми``Нервова регуляція``-Біологія людини,8-й клас,учні можуть запропонувати такі запитання:

           -Із чого складається сіра речовина?(Тіл нейронів)

           -Гормоном якої залози є тироксин?(Щитоподібної)

           -Які функції спинного мозку?(Рефлекторна та провідникова)

                                    Ділова гра ``Біганина``

Така форма роботи ефективна на етапі пояснення нової теми.Учитель,який  виконує роль ведучого,форму-

лює  фразу,що потребує підтвердження чи заперечення(наприклад,життя на Землі виникло внаслідок самозародження).Клас ділиться на дві частини:на тих,хто вважає,що це так,та тих,хто заперечує.Кож-

на сторона аргументує свою думку.Якщо  в ході міркувань думка змінюється ,учень займає нове протилежне місце.Роль учителя-спрямувати міркування в потрібне русло,та відзначити найактивніших

учасників,їх аргументи.

                                      Своя шпаргалка

Дана форма роботи дає можливість учневі створити власний опорний конспект з набутих знань щодо нової теми,який він може використати під час відповіді на наступному уроці.Конспект може бути у вигляді схем,

таблиць,інформаційних блоків.    

                                      Ланцюгова реакція

Даний прийом ефективний на етапі  узагальнення та систематизації знань учнів.Учням подається перелік органів чи систем органів ,які необхідно прономерувати згідно з порядком розташування.

                                        Мозаїка

Даний метод використовується для створення на уроці  ситуації,яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу.Для виконання такої вправи учні поді-

ляються на експертні групи,які отримують завдання для експертизи.Працюючи з додатковою літературою

чи іншими джерелами наукових знань,члени групи складають блок-схеми експертної оцінки.Після завер-

шення роботи утворюються консультаційні групи,до яких входить по кілька учнів з кожної експертної групи.Діти обмінюються результатами експертиз,аналізують матеріал в цілому,занотовують необхідну інформацію,а після завершення роботи повертаються до своїх груп,де остаточно узагальнюють весь мате-

ріал.

Під час вивчення теми ``Еволюція нервової системи``(Біологія людини,8 клас)учні знайомляться з удоско-

наленням будови нервової системи .Клас ділиться на 5 експертних груп.Перша виявляє удосконалення,що

виникли у кишковопорожнинних,друга-у хордових,третя –у хребетних,четверта-у вищих хордових.

                              План експертної оцінки

      1.Особливості еволюції

      2.Будова системи

      3.Представники

                                             Карусель

Це варіант кооперативного навчання,при якому одночасно залучаються в роботу всі учні класу.При цьому відбувається активне спілкування та обговорення.Мета:

                   -збирання інформації  з теми

                   - інтенсивність перевірки обсягу та глибини знань

                   - розвиток вміння аргументувати свою позицію

Для цього клас об`єднається в три ланки,у кожній з них утворюються пари(три ряди та пари по партах).Склад ланок є постійним,пари змінні,з одного боку ряду діти сидять на своїх місцях,а з іншого пе-ресідають,рухаючись вздовж ряду.Ланки отримують однакові завдання :1.Будова черепа;2.Будова поясів верхньої та нижньої кінцівок;3.Будова хребта та грудної клітки.Пари працюють над окремими питаннями.1 ланка:а)до яких кісток належать скроневі та носові кістки?;б)як з`єднані кістки черепа?;в)що являє собою скелет голови?;г)назвіть парні кістки мозкового відділу черепа;д)назвіть рухомі кістки черепа;ж)який відділ у черепі переважає?;2 ланка:а)які кістки входять до складу поясу нижніх кінцівок?;б)які кістки входять до складу поясу верхніх кінцівок?;в)якими кістками утворена кисть?;г)які кістки утворюють стопу?;д)які кістки утворюють гомілку?;ж)із чого складається передпліччя?3 ланка:

а)чим утворений хребет?;б)перший та другий шийні хребці;в)чим утворена грудна клітка?;г)особливості хребта людини;д)плоскі дугоподібні кістки;ж)грудна кістка.

 

Учні в парах разом обговорюють своє завдання ,по завершенню склад пар міняється.У новоутво-

рених парах йде обмін інформацією ,якою вони оволоділи під час роботи у першій парі.Вправа продовжу-

ється  до тих пір,доки не утворяться початкові пари.Завдання мають мати конкретну відповідь і не бути об`ємними.

Час виконання -10 хвилин.Як підсумок, вчитель дає  біологічний диктант:

1.Перший шийний хребець називається(атлант)

2.Другий шийний хребець називається(епістрофей)

3.Грудна клітка утворена (грудиною та ребрами)

4.Кожен хребець,крім 1 шийного ,має (тіло,дугу,відростки)

5.Пояс верхніх кінцівок містить (лопатки та ключиці)

6.Вільна верхня кінцівка складається з таких відділів(плеча,передпліччя,кисті)

7.Голівка плечової кістки та заглибина лопатки утворюють(плечовий суглоб)

8.Стопавходить до вільної (нижньої кінцівки)

9.До системи органів опори та руху належать (скелет та м`язи)

10.Плече складається з (плечової кістки)

11.Гомілка входить до складу (скелету нижньої кінцівки)

12.Через великий отвір потиличної кістки порожнина черепа з`єднається з (каналом хребта)

 

Застосування даних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних

інтересів учнів.На уроках,де використовуються ці методи діти почувають себе впевнено,вільно висловлюються,спокійно сприймають зауваження.Саме на таких уроках можливе виховання особистості,підготовленої до майбутнього ,у якому необхідно самостійно розв`язувати проблеми та приймати рішення.

 

 

 

                

Категорія: Мої статті | Додав: Таня (14.07.2016)
Переглядів: 86 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar