Головна » Статті » Скарбничка розробок з географії

Тема. США. Економіко – географічна характеристика.

 

Мета: сформулювати в учнів систему знань про особливості галузевої структури і територіальну організацію господарства країни; удосконалити навички роботи з картою.

Обладнання: політична карта світу, атласи, контурні карти, технічні засоби.

Тип уроку: комбінований.

                                         Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів    

                                        Робота в групах

  • Охарактеризуйте ЕГП США та оцініть його вплив на розвиток  господарства країни.
  • Оцініть природно-ресурсний потенціал США та спрогнозуйте  потенціальні можливості розвитку господарства країни на власній природній сировині.
  • Охарактеризуйте структуру населення США та визначте,  які його особливості сприяли перетворенню США на провідну країну світу.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

                             Розповідь вчителя

США — наймогутніша в економічному і військовому відношенні постіндустріальна держава, тому її нерідко називають головною  країною сучасного світу. Частка США в сукупному промисловом робництві розвинених країн складає близько 1/3, у сукупному  сільськогосподарському виробництві — 1/4.

Важко знайти країну, до якої б виявлялася більша цікавість,  ніж до США. При цьому неправильно було б вважати, що розвиток  американської економіки являє собою постійне неухильне зростання і економіки інших країн, вона переживає періоди кризи і підйому. Так, в 1983 р. у США почався семирічний господарський підйом -  результат структурної перебудови економіки. Наприкінці 1980 почався період різкого сповільнення темпів економічного зросту. Тому головним завданням адміністрації Білла Клінтона, що переміг  на президентських виборах 1992 р., стало оздоровлення економіки.  Мета була досягнута шляхом стимулювання інвестиційних процесів,  використання державної підтримки науково-дослідних і проектних розробок,створення сприятливих умов для малого бізнесу тощо.

У пріод економічного підйому 1993—1995 рр. темпи економічного зростання щорічно складали близько 4 %. У 1996р. Білл Клінтон став першим після Франкліна Делано Рузвельта обраним на другий строк президентом — представником демократичної партії. На ко­ристь його адміністрації свідчили зростання ВВП, скорочення бюджетного дефіциту, низький рівень інфляції і безробіття, створення понад 10 млн нових робочих місць тощо.

Однак на рубежі XX—XXI ст. США знову зіткнулися зі складними проблемами внутрішнього розвитку. Досягнувши найвищого рівня впливу на світову економіку і політику, США вступають у стадію глибокої трансформації різних сфер — економічної, політичної, соціальної.

Розглянемо особливості господарства США на цьому етапі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

                           Розповідь вчителя

Сучасний ВНП США не знає собі рівних у світі. Галузями міжна­родної спеціалізації США— найбільшого виробника промислової  сільськогосподарської продукції — є електротехнічна та електронна промисловість (особливо виробництво супер-ЕОМ), авіакосмічна, військова, атомна промисловість, біотехнології тощо. Вирішальну роль в матеріальному виробництві країни відіграють великі корпорації.

Серед транснаціональних корпорацій світу — 2/5 американські. Через них США впливають на стан економіки та політики інших країн.

За кількістю наукового та інженерного персоналу і витратами на військово-інженерні й конструкторські розробки США з великим відривом лідирують навіть серед розвинених країн. Загалом під впливом НТР галузева структура поступово змінюється: скорочується питома вага матеріального виробництва (промисловість — 22,7 %, сільське господарство — 1,9 %) і зростає частка сфери послуг (75,4 %).

                      Міні-тренінг

Проаналізуйте комплексну карту США в атласі, картосхеми і текст підручника і заповніть таблицю «Характеристика галузей промисловості США» (за зразком).

Провідні галузі промисловості

Центри розміщення

Стисла характеристика

вугільна

Аппалачський і Центральний басейн

Вугілля використовується як паливо на теплових електростанціях і як експортний товар

                         Розповідь учителя.

Аналіз результатів роботи дозволяє стверджувати, що розміщення традиційних галузей обробної промисловості передусім визначалося сировинним і транспортним чинниками, наявністю дешевої робочої сили та ринків збуту. Нові наукоємні галузі орієнтуються у своєму розміщенні на наукові установи, наявність кадрів високої кваліфіка­ції, екологічно чисте середовище.

Сільське господарство. За загальним обсягом сільськогосподарської продукції, що виробляється, США посідають одне з перших місць у світі, а за її експортом багато років зберігають абсолютне лідерство. При цьому в сільськогосподарському секторі зайнято всього 2,9 % економічно активного населення. Один робітник, зайнятий  у сільському господарстві, може прогодувати 80 осіб та обробити 50 - 60 га землі. Більша частина (2/3) земельного фонду США ребуває в приватній власності, частина, що залишилася, належить державі.  62 % приватних володінь  - це фермерські господарства. Постійно зростає значення більш конкурентоспроможних великих господарств, що витісняють середні й дрібні ферми сімейного типу.

Для сільського господарства США загалом характерно переважання тваринництва (52 %). У складі сільськогосподарських угідь переважають пасовища (60 %), за загальною площею яких (266 млн га ) США поступаються лише Китаю.

Роль рослинництва значна: США мають велике зернове господство (2-е місце у світі за валовим збором зернових після Китаю). Провідне місце серед зернових культур посідають пшениця і кукурудзві які є культурами спеціалізації США на світовому ринку.

                                  Міні – тренінг

Проаналізуйте картосхему підручника «Сільське господарство США і Канади» і визначте основні напрямки рослинництва США і райони розміщення культур. Заповніть таблицю (за зразком).

Назва культури

Райони розміщення

кукурудза

Кукурудзяний пояс розташований на Центральних рівнинах

                Розповідь вчителя

Таким чином, на території США склалися свого роду спеціалізовані зони - пояси, що дозволяє значно інтенсифікувати процеси вирощування певних культур і раціонально використовувати сільськогосподарську техніку.

Транспорт. У США високо розвиненими є всі види транспорту. Транспортна система США разом з канадською утворюють особли­ву північноамериканську систему. Транспорт США посідає 1-е місце у світі за більшістю загальних показників: на нього припадає близько 30 % світового внутрішнього вантажо- і пасажирообігу.

Практично однакові частки вантажообігу на сьогоднішній день припадають на всі основні види транспорту: залізничний — 27 %, ав­томобільний — 24 % , водний— 27 %, трубопровідний — 21 % . При цьому роль автомобільного, трубопровідного і повітряного транспор­ту зростає. Для багатьох районів США характерним є перенасичення транспортної мережі. Оскільки густа мережа автомагістралей дублює залізниці, довжина останніх скорочується. Основою залізничної сис­теми є трансконтинентальні магістралі від Атлантичного до Тихооке­анського узбережжя. Сьогодні відбувається технічне переоснащення залізничного транспорту. Зростають внутрішні контейнерні переве­зення. Найбільший залізничний вузол країни — Чикаґо.

Швидкий розвиток автомобільного транспорту США зумовлений такими чинниками: процес урбанізації, фермерський тип сільського розселення, налагоджена система технічного обслуговування автомобілів, активна діяльність найбільших автомобільних концернів («королівська трійка» — «Дженерал Моторе», «Форд Мотор», «Крайслер»). Частка автомобільного транспорту США становить 88 % пасажирообігу і 24 % вантажообігу всього транспорту США. У міських агломераціях і на автомагістралях, що з'єднують центри мегалополісів, є гострий дефіцит пропускної спроможності, що призводить до тривалих заторів руху; значним є забруднення повітряного середовища міст вихлопними газами, зростає шумове забруднення.

Довжина внутрішніх водних шляхів США складає близько 10 тис. км. Сполучені каналами річки і озера утворюють найдовший у  світі водний шлях. Не втратив свого значення і морський транс­порт, хоч останнім часом його значення в трансокеанських перевезеннях знижується через конкуренцію повітряного транспорту. Частина зовнішньоторгових перевезень США здійснюється під «зручними прапорами» малих країн — Ліберії, Панами та ін. Вантажообіг 11 морських портів США перевищує 40 млн т на рік.

                    Практичне завдання

За картами атласу назвіть найбільші морські порти США та нанесіть їх на контурну карту.

                         Розповідь вчителя

У пасажирських перевезеннях, особливо міжнародних, незамінним є  повітряний транспорт. Парк літаків цивільної авіації США – найбільший у світі.

Найбільші аеропорти:

  • Чикаго
  • Майамі
  • Нью – Йорк

  Зростає мережа нафто- і газопроводів, що з'єднали основні райони видобутку нафти і газу, а також порти з центрами споживання. Найбільш густа мережа трубопроводів існує в Приозерних штатах,  Каліфорнії, Техасі, Нью-Мексико. У 1977р.  введений до експлуатації нафтопровід, що зв'язав Аляску з основною територією США.

Розвинена транспортна інфраструктура США забезпечує найширші зовнішньоекономічні зв'язки країни.

За обсягом зовнішньоторгового обороту країна переверщує інші країни світу: експорт оцінюється в 687,7 млрд дол., імпорт в 1165 млрд дол.  У середньому експортується 15 % промислової продукції США. Сільськогосподарська продукція відіграє і багато більшу роль в експорті: за рубіж відправляється 1/2 врожаю  пшениці, 1/3 — сої і тютюну, 1/5 — кукурудзи.

Найбільші американські корпорації є транснаціональними. Створений транснаціональними корпораціями «комплекс закордонних підприємств» використовує додаткові трудові ресурси робітників і службовців, що за кількістю дорівнюють половині зайнятих в обробній промисловості США. На частку ТНК припадає до 2/3 зовнішньоекономічного обороту США.

Основною формою зовнішньоекономічних операцій США є вивіз капіталу. Оборот підконтрольних американському капіталу зарубіжних підприємств перевищує 1,5 трлн дол., що удвічі більше за експорт товарів із США. На базі вивозу капіталу і наявних за кордоном  активів США одержують щорічно не менше як 100 млрд дол. прибутку. США вкладають капітал в основному до економіки розвинених країн; до тих, що розвиваються,— переважно у видобувні галузі  або складальні підприємства (дешева робоча сила, місцева сировина  тощо). Зовнішньоекономічний товарооборот між Україною та США становить близько 1 млрд дол.

В останні роки значно збільшився обсяг ввезення капіталу до США,  1-е місце тут належить Японії, чиї компанії будують автомобі заводи, радіотехнічні підприємства тощо. Значні потоки капіталу  надходять до США також з Великої Британії, Нідерландів, Канади, Німеччини.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

                      Бесіда

1)    Які основні чинники розміщення підприємств наукоємних галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.

2)    Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?

3)    Чому в господарстві США збільшується частка сфери послуг?

4)    Які, на вашу думку, напрямки розвитку США уряд країни в найближчому майбутньому обере як пріоритетні?

VІ. Підсумок уроку

                                         Заключне слово вчителя

·         США — високорозвинена держава, господарство якої характе­ризується комплексним розвитком усіх сучасних виробництв, висо­кою організацією праці і високим рівнем освіти населення.

·  Величезне значення в економіці США мають її зовнішньоеконо­мічні відносини з іншими країнами світу, провідну роль в яких віді­грають ТНК і прямі інвестиції.

·  Територія США добре освоєна, всі її частини тісно пов'язані між собою завдяки транспортній інфраструктурі. Провідну роль в житті країни відіграють північно-східне узбережжя (мегалополіс Босваш), район Великих озер, штати Каліфорнія, Техас і Флорида.

VІІ. Домашнє завдання

- Опрацювати текст підручника;

- На контурну карту нанести основні географічні об`єкти вивчені на уроці

 

Категорія: Скарбничка розробок з географії | Додав: Таня (15.07.2016)
Переглядів: 129 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar